සියල්ල සූර්ය වීදි ලාම්පු දෙකකින්

සියලුම සූර්ය වීදි ලාම්පු දෙකකින් උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රමුඛ මූලාශ්‍රය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, ඔබේ එළිමහන් ආලෝක අවශ්‍යතා සඳහා කාර්ය සාධනය සහ කල්පැවැත්මේ පරිපූර්ණ සංයෝජනය සොයා ගන්න.- බිල්ට් බැටරිය, සියල්ල ව්‍යුහ දෙකකින්, සොරකම්-විරෝධී නිර්මාණය.- සියලුම සූර්ය වීදි ලාම්පු පාලනය කිරීමට එක් බොත්තමක්.- පේටන්ට් බලපත්රලාභී නිර්මාණය, ලස්සන පෙනුම.- මාර්ග වක්‍ර දැක්වෙන පහන් පබළු 192ක් නගරය පුරා තිත් විය.අප හා සම්බන්ධ වී ඔබගේ එළිමහන් ආලෝක අවශ්‍යතා සඳහා නොමිලේ මිල කැඳවීමක් සහ විශේෂඥ උපදෙස් ලබා ගන්න.