කර්මාන්තශාලා සංචාරය

tx
කාර්යාල ශාලාව
බැටරි උපකරණ
සැහැල්ලු ධ්රැව උපකරණ
ආලෝක උපකරණ
සූර්ය පැනල උපකරණ

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය