ප්රදර්ශනය

තායිලන්ත ගොඩනැගිලි ප්‍රදර්ශනය 2023.11

තායිලන්ත ආලෝක ප්‍රදර්ශනය
තායිලන්ත ආලෝක ප්‍රදර්ශනය
තායිලන්ත ආලෝක ප්‍රදර්ශනය
තායිලන්ත ආලෝක ප්‍රදර්ශනය
තායිලන්ත ආලෝක ප්‍රදර්ශනය
තායිලන්ත ආලෝක ප්‍රදර්ශනය

හොංකොං ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය 2023.10

හොංකොං ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය
හොංකොං ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය
හොංකොං ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය

චීන ආනයන හා අපනයන ප්‍රදර්ශනය 2023.10

චීන ආනයන අපනයන ප්‍රදර්ශනය
චීන ආනයන අපනයන ප්‍රදර්ශනය
චීන ආනයන අපනයන ප්‍රදර්ශනය

ඉන්ටර්ලයිට් මොස්කව් 2023.9

ඉන්ටර්ලයිට් මොස්කව් 2023
ඉන්ටර්ලයිට් මොස්කව් 2023
ඉන්ටර්ලයිට් මොස්කව් 2023

වියට්නාම් ETE සහ ENERTEC EXPO 2023.7

වියට්නාම් ETE සහ ENERTEC EXPO
වියට්නාම් ETE සහ ENERTEC EXPO1
වියට්නාම් ETE සහ ENERTEC EXPO2

133 වන කැන්ටන් පොළ 2023.4

133 වන කැන්ටන් පොළ
133 වන කැන්ටන් පොළ
133 වන කැන්ටන් පොළ
133 වන කැන්ටන් පොළ
133 වන කැන්ටන් පොළ
133 වන කැන්ටන් පොළ

Guangzhou ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය 2020.10

2020.10 Guangzhou ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය (1)
1
2020.10 Guangzhou ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය (2)

හොංකොං ආලෝක ප්‍රදර්ශනය 2018

1652081612
2018 හොංකොං ආලෝක ප්‍රදර්ශනය

කැන්ටන් පොළ 2018.5

691B2280AF48A1810541FD2C0319B0AA
691B2280AF48A1810541F
8E7CDD5947B30DBA80A13C0D7F2EFCD3
90C42E63A8CD2E17CE5659DABBF8C477

මැද පෙරදිග විදුලි ප්‍රදර්ශනය 2018.4

B5F8F661377F70BDA929AC931792E58A
1538A812EBAB9E6392201985C233B060
48A4456AAAF63EF922FE8CFC9B50E4A0
4
DFA2322D9AEEAEA7B74CEA820B768708

පිලිපීනයේ සූර්ය ප්‍රදර්ශනය 2018.4

28CE0D4E654A6585372A10BBFC978A29
02D7014D24A4CA90F20345E2C0D215FA
5
2AD16CBACA12D123053F1D87CDD86752
7856