ව්යාපෘති නඩු

කාම්බෝජයේ ව්යාපෘතිය

කාම්බෝජයේ ව්‍යාපෘතිය (1)
කාම්බෝජයේ ව්‍යාපෘතිය (3)
කාම්බෝජයේ ව්‍යාපෘතිය (2)

කෙන්යාවේ ව්‍යාපෘතිය

කෙන්යාවේ ව්‍යාපෘතිය (2)
කෙන්යාවේ ව්‍යාපෘතිය (1)
කෙන්යාවේ ව්‍යාපෘතිය (4)
කෙන්යාවේ ව්‍යාපෘතිය (3)
කෙන්යාවේ ව්‍යාපෘතිය (5)
කෙන්යාවේ ව්‍යාපෘතිය (6)

නේපාලයේ ව්‍යාපෘතිය

නේපාලයේ ව්‍යාපෘතිය (1)
නේපාලයේ ව්‍යාපෘතිය (2)
නේපාලයේ ව්‍යාපෘතිය (3)

පැනමාවේ ව්‍යාපෘතිය

පැනමාවේ ව්‍යාපෘතිය (1)
පැනමාවේ ව්‍යාපෘතිය (2)
පැනමාවේ ව්‍යාපෘතිය (3)

පිලිපීනයේ ව්‍යාපෘතිය

පිලිපීනයේ ව්‍යාපෘතිය (5)
පිලිපීනයේ ව්‍යාපෘතිය (4)
පිලිපීනයේ ව්‍යාපෘතිය (6)
පිලිපීනයේ ව්‍යාපෘතිය (7)
පිලිපීනයේ ව්‍යාපෘතිය (1)
පිලිපීනයේ ව්‍යාපෘතිය (2)
පිලිපීනයේ ව්‍යාපෘතිය (3)

ටැන්සානියාවේ ව්යාපෘතිය

ටැන්සානියාවේ ව්‍යාපෘතිය (3)
ටැන්සානියාවේ ව්‍යාපෘතිය (1)
ටැන්සානියාවේ ව්‍යාපෘතිය (2)
ටැන්සානියාවේ ව්‍යාපෘතිය (4)
සූර්ය වීදි ආලෝකය, LED වීදි ආලෝකය, වීදි ලාම්පුව, සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වීදි ආලෝකය, වානේ ආලෝක කණුව
සූර්ය වීදි ආලෝකය, LED වීදි ආලෝකය, වීදි ලාම්පුව, සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වීදි ආලෝකය, වානේ ආලෝක කණුව
සූර්ය වීදි ආලෝකය, LED වීදි ආලෝකය, වීදි ලාම්පුව, සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වීදි ආලෝකය, වානේ ආලෝක කණුව
සූර්ය වීදි ආලෝකය, LED වීදි ආලෝකය, වීදි ලාම්පුව, සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වීදි ආලෝකය, වානේ ආලෝක කණුව
සූර්ය වීදි ආලෝකය, LED වීදි ආලෝකය, වීදි ලාම්පුව, සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වීදි ආලෝකය, වානේ ආලෝක කණුව

තායිලන්තයේ ව්‍යාපෘතිය

තායිලන්තයේ ව්‍යාපෘතිය (1)
තායිලන්තයේ ව්‍යාපෘතිය (2)
තායිලන්තයේ ව්‍යාපෘතිය (1)
තායිලන්තයේ ව්‍යාපෘතිය (4)
තායිලන්තයේ ව්‍යාපෘතිය (5)
තායිලන්තයේ ව්‍යාපෘතිය (8)
තායිලන්තයේ ව්‍යාපෘතිය (7)
තායිලන්තයේ ව්‍යාපෘතිය (6)

උගන්ඩාවේ ව්‍යාපෘතිය

උගන්ඩාවේ ව්‍යාපෘතිය (1)
උගන්ඩාවේ ව්‍යාපෘතිය (2)
උගන්ඩාවේ ව්‍යාපෘතිය (3)
උගන්ඩාවේ ව්‍යාපෘතිය (4)

උස්බෙකිස්තානයේ ව්යාපෘතිය

උස්බෙකිස්තානයේ ව්‍යාපෘතිය (1)
උස්බෙකිස්තානයේ ව්‍යාපෘතිය (2)
උස්බෙකිස්ථානයේ ව්‍යාපෘතිය (3)
උස්බෙකිස්තානයේ ව්‍යාපෘතිය (4)
උස්බෙකිස්ථානයේ ව්‍යාපෘතිය (5)