සහතික

සමාගම් සහතිකය

 • සූර්ය නිෂ්පාදන සහතිකය-2
 • චීනයේ අනිවාර්ය නිෂ්පාදන සහතිකය සඳහා සහතිකය
 • අනුකූලතා සහතිකය-1
 • අනුකූලතා සහතිකය-2
 • අනුකූලතා සහතිකය
 • පාරිසරික කළමනාකරණ පද්ධතියේ සහතිකය
 • අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසාය සහතිකය1
 • කළමනාකරණ පද්ධති සහතික කිරීමේ සහතිකය-1
 • කළමනාකරණ පද්ධති සහතික කිරීමේ සහතිකය-2
 • කළමනාකරණ පද්ධති සහතික කිරීමේ සහතිකය-3
 • කළමනාකරණ පද්ධති සහතික කිරීමේ සහතිකය-4
 • කළමනාකරණ පද්ධති සහතික කිරීමේ සහතිකය-5
 • කළමනාකරණ පද්ධති සහතික කිරීමේ සහතිකය-6
 • වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධතිය පිළිබඳ සහතිකය
 • තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය පිළිබඳ සහතිකය
 • බලශක්ති සංරක්ෂණ නිෂ්පාදන සඳහා චීන සහතිකය -1
 • බලශක්ති සංරක්ෂණ නිෂ්පාදන සඳහා චීන සහතිකය-2
 • බලශක්ති සංරක්ෂණ නිෂ්පාදන සඳහා චීන සහතිකය-3
 • ඉදිකිරීම් ව්‍යවසාය සුදුසුකම් සහතිකය-1
 • ඉදිකිරීම් ව්‍යවසාය සුදුසුකම් සහතිකය-2
 • CQC
 • සූර්ය නිෂ්පාදන සහතිකය-1

නිෂ්පාදන සහතිකය

 • ක්රි.ව

  ක්රි.ව

 • ක්රි.ව

  ක්රි.ව

 • ක්රි.ව

  ක්රි.ව

 • ක්රි.ව

  ක්රි.ව

 • ක්රි.ව

  ක්රි.ව

 • උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්ර සහතිකය

  උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්ර සහතිකය

 • උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්ර සහතිකය

  උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්ර සහතිකය

 • උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්ර සහතිකය

  උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්ර සහතිකය

 • උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්ර සහතිකය

  උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්ර සහතිකය

 • උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්ර සහතිකය

  උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්ර සහතිකය

 • උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්ර සහතිකය

  උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්ර සහතිකය

 • නිර්මාණ පේටන්ට් සහතිකය

  නිර්මාණ පේටන්ට් සහතිකය

 • නිර්මාණ පේටන්ට් සහතිකය

  නිර්මාණ පේටන්ට් සහතිකය

 • නිර්මාණ පේටන්ට් සහතිකය

  නිර්මාණ පේටන්ට් සහතිකය

 • නිර්මාණ පේටන්ට් සහතිකය

  නිර්මාණ පේටන්ට් සහතිකය

 • නිර්මාණ පේටන්ට් සහතිකය

  නිර්මාණ පේටන්ට් සහතිකය

 • නිර්මාණ පේටන්ට් සහතිකය

  නිර්මාණ පේටන්ට් සහතිකය

 • නිර්මාණ පේටන්ට් සහතිකය

  නිර්මාණ පේටන්ට් සහතිකය

 • IP65

  IP65

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • නව නිපැයුම් සඳහා පේටන්ට් බලපත්රය

  නව නිපැයුම් සඳහා පේටන්ට් බලපත්රය

 • RoHS

  RoHS

 • RoHS

  RoHS